Baner

Przyroda

Rzeka Biała Tarnowska

Rzeka Biała Tarnowska to prawobrzeżny dopływ Dunajca, do którego wpływa w Tarnowie.
Z tego powodu jest także nazywana Białą Dunajcową. Swoje źródła ma w Beskidzie Niskim na stokach najwyższego wzniesienia tej grupy górskiej – góry Lackowej (997 m n. p. m.) na wysokości około 750 m. Swoją nazwę zawdzięcza białym marglom, które znajdują się na dnie jej koryta. Biała ma długość 101,8 km, natomiast powierzchnia jej zlewni to około 983,3 km2. Jej obszar można podzielić na 3 części: południową- około 25% powierzchni o rzeźbie górskiej leżąca w obrębie Beskidu Niskiego. Środkową- około 70% powierzchni, o rzeźbie podgórskiej leżąca w obrębie Pogórza Rożnowskiego
i Ciężkowickiego. Północną- około 5% powierzchni, leżąca w obrębie Kotliny Sandomierskiej. Biała
na odcinku od Bobowej do Tarnowa stanowi granicę pomiędzy Pogórzem Rożnowskim a Ciężkowickim.

Jej najważniejszymi dopływami są: Banica, Czyrnianka, Mostysza (Florynka), Binczarówka, Pławianka, Wojnarówka, Brzanka, Jastrzębianka, Kipsznianka, Mesznianka, Rychwałdzianka, Rzuchowianka, Zimna Woda (lewobrzeżne), Lipka, Czertyżnianka, Stawiszanka, Czarna, Sudoł, Polnianka, Stróżnianka, Zborowianka, Ostruszanka, Rzepianka, Rostówka, Szwedka, Radlanka, Dębnica, Wątok, Stary Wątok i Chyszowski Rów (prawobrzeżne).

W Białej występuje wiele cennych gatunków flory oraz fauny. Z tego powodu została włączona
do europejskiej sieci Natura 2000. Jej górna część, na północ od Florynki do ostoi ptasiej Beskid Niski, natomiast praktycznie całe koryto włącznie z terenami nadbrzeżnymi do ostoi siedliskowej Biała Tarnowska. W swoim górnym biegu Biała przecina głównie lasy Beskidu Niskiego oraz łąki i pola uprawne. W niższych partiach na jej brzegach pojawiają się lasy łęgowe, w których dominują olszyny
i wierzby. Ciekawym przykładem bogactwa floty i fauny Białej są na jej górskim odcinku w okolicach miejscowości Brunary kamieńce, które tworzą kamieniste wyspy w nurcie. W miejscach tych znajdują się 3 siedliska przyrodnicze: inicjalne stadia zarastania kamieńców nadrzecznych, zarośla wrześni pobrzeżnej oraz zarośla wierzbowe. W Białej występuje 16 gatunków ryb. Najliczniej występuje tu strzebla potokowa, kleń i brzanka. Biała została uznana za jedno z najbardziej istotnych tarlisk ryb wędrownych
w dorzeczu Wisły. Z tego tytułu jest objęta programem ich restytucji czyli odtworzenia. Oprócz ryb nad Białą występuje także wiele gatunków ptaków m. in. mewy, jaskółki, kaczki krzyżówki czy też czaple siwe. Dopełnienie bogatej fauny stanowią ssaki: bobry i wydry oraz płazy np. kumak górski.


Źródło: Opracowane na podstawie informacji ze strony www.biala-tarnowska.org

 

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl