Baner

Postacie

Bosowski [Bossowski] Bronisław Bartłomiej

Bosowski [Bossowski] Bronisław Bartłomiej syn Henryka i Heleny z domu Klimontowska, urodził się  24.08.1910 roku w Grybowie i wkrótce po narodzinach zamieszkał z rodzicami w rodzinnym domu matki w Ciężkowicach. W roku 1916 przyszła na świat w Ciężkowicach jego siostra Maria.

Do szkoły podstawowej uczęszczał początkowo w Ciężkowicach, później uczył się w Tarnowie, w I i w II Gimnazjum. Z domu rodzinnego wyniósł staranne wychowanie, szacunek dla tradycji narodowej i głęboką wiarę. Wpływ na wybór kierunku dalszego kształcenia wywarła zapewne matka Bronisława, której brat był sędzią i w tej profesji upatrywała ona przyszłość dla swojego syna. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w roku 1930, w II-gim Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, młody Bronisław pracował przez pewien czas w Agencji Pocztowej jako kierownik kontraktowy. Uprawnienia dla zatrudnienia na tym stanowisku uzyskał w wyniku zdania egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Pocztowego w Nowym Sączu w dniu 22.04.1932 roku.

Bronisław Bosowski podjął następnie studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i po ich ukończeniu  wykonywał po wojnie zawód radcy prawnego w Tarnowskich Okręgowych Zakładach Gazownictwa, w których rozpoczął pracę od 2.01.1951 roku.  Pełnił tam również funkcję Kierownika Działu Zbytu. Zgodnie z  przepisami obowiązującymi w okresie powojennym Bronisław Bosowski dokonał w roku 1948 nostryfikacji uzyskanego w roku 1936 dyplomu magistra praw. Przed podjęciem pracy w Zakładach Gazownictwa Bronisław Bosowski  był pracownikiem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 

W okresie młodości spędzanej w Ciężkowicach Bronisław Bosowski zaangażował się początkowo w działalność organizacji Legion Młodych – Związek Pracy dla Państwa, w której pełnił funkcję Komendanta Obwodu. Z inicjatywy Legionu Młodych, w okresie sprawowania funkcji Komendanta przez Bronisława Bosowskiego, zostały m.in. zorganizowane w Ciężkowicach, w roku 1933 obchody 15-tej rocznicy wskrzeszenia niepodległości Polski. Z biegiem czasu Bronisław Bosowski nawiązał bliższą współpracę z Oddziałem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  w Ciężkowicach oraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej (organizacji wywodzącej się z  Akcji Katolickiej), do której został powołany przez Biskupa Franciszka Lisowskiego. W Stowarzyszeniu tym pełnił funkcję V-ce Sekretarza i Sekretarza Generalnego Oddziału. W okresie przedwojennym był organizatorem i wizytatorem kół terenowych tej organizacji.

Będąc uzdolnionym aktorsko, uczestniczył w przedstawieniach organizowanych przez miejscowych propagatorów kultury, a także rozwijał własny talent pisarski tworząc już wówczas opowiadania i pisząc okolicznościowe artykuły. Bardzo łatwo nawiązywał kontakt z otoczeniem, był towarzyski, wesoły, powszechnie lubiany i wykazywał duże zaangażowanie w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Te cechy i predyspozycje wykorzystał w czasie okupacji, angażując się w prace Komitetu Pomocy dla ludności, dla której to działalności udało się pozyskać przyzwolenie okupanta. Tę działalność społecznika oddanego sprawie pomocy potrzebującym kontynuował po wojnie pracując w strukturach Caritas, które współtworzył wraz z pierwszym Prezesem Oddziału tarnowskiego – biskupem Karolem Pękalą. Tu poznał swoją przyszłą żonę Urszulę, bratanicę biskupa Lisowskiego, z którą zawarł związek małżeński 12.04.1947 roku. Urszula Lisowska była córką adwokata lwowskiego dr Stanisława Lisowskiego, który po wojnie osiedlił się wraz z rodziną w Tarnowie. Bronisław i Urszula mieli dwoje dzieci – syna  Mariana ur. w roku 1948 i córkę Marię ur. w roku 1951. Od zakończenia wojny Bronisław Bosowski mieszkał w Tarnowie.

Bronisław Bosowski został bardzo dobrze zapamiętany z okresu zamieszkiwania w Ciężkowicach i był dobrze wspominany oraz mile widziany podczas powojennych pobytów w tej miejscowości, gdzie spędzał letnie urlopy wraz z żoną i dziećmi w rodzinnym domu swojej matki Heleny. Zachowana korespondencja Bronisława Bosowskiego z matką jest dowodem wielkiego szacunku dla matki i synowskiej troski o jej byt. Bronisław Bosowski był wielkim miłośnikiem ciężkowickiej przyrody i krajobrazu oraz wspaniałym przewodnikiem po Skamieniałym Mieście, opowiadającym  niezwykle barwnie i interesująco legendy związane z tym miejscem. Jego pasją były wędrówki po górach, na które niestety nie miał zbyt wiele czasu ze względu na rozliczne obowiązki.

Okres okupacji oraz dramatyczne skutki wojny umacniały jego przekonanie o potrzebie świadczenia pomocy nie tylko materialnej, ale także w sferze ducha i wiary. Tkwiąc głęboko w tym przekonaniu Bronisław Bosowski stał się działaczem katolickim i propagatorem zasad wiary w codziennym życiu. Działalność ta była mu tym bliższa, iż nie akceptował sposobu realizacji socjalistycznych idei ustrojowych i pragnął pozostać w kręgu tradycyjnych wartości wyniesionych z domu rodzinnego. Kontynuował również działalność pisarską wydając kolejne opowiadania i sztuki sceniczne. Jego twórczość posiadała głębokie wartości wychowawcze, które przekazywał czytelnikom w sposób bardzo umiejętny i trafiający do odbiorcy. Jako doskonały mówca prowadził także wykłady dla studentów Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Godnym odnotowania faktem z życia Bronisława Bosowskiego jest jego związek z powstaniem Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach, gdyż to on zainteresował w roku 1947 Dyrektora Duszpasterstwa Diecezjalnego budynkiem wystawionym wówczas na sprzedaż. Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach powstał na bazie obiektu wypoczynkowego wybudowanego tuż przed II wojną światową  z inicjatywy terenowego Oddziału Kasy Chorych. Instytucja ta nie dysponowała po wojnie funduszami na wykończenie obiektu i zdecydowano o jego sprzedaży. Bronisław Bosowski, który wiedział o istnieniu tego obiektu i jako mieszkaniec Ciężkowic znał jego historię, był orędownikiem wykorzystania obiektu dla celów religijnych, co też stało się faktem. Dom Rekolekcyjny jest również miejscem kojarzącym się z Ciężkowicami dla bardzo licznego grona osób, które w nim przebywały. 

Oprócz wspomnianych wcześniej uzdolnień aktorskich Bronisław Bosowski posiadał także talent wokalny, dzięki któremu był  przez wiele lat członkiem Tarnowskiego  Chóru prowadzonego przez Juliusza Kolbusza, znanego tarnowskiego działacza kultury. 

Bronisław Bosowski, wywodzący się z tradycyjnej polskiej rodziny mocno związanej z Ciężkowicami, dał bardzo dobry przykład i świadectwo godnego życia na ziemi na każdym jego etapie – jako młodzieniec pełen energii i zapału do życia w społeczeństwie i dla społeczeństwa, jako student, jako działacz niosący pomoc potrzebującym w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu, jako autor wartościowych dzieł, pracownik, jako mąż i ojciec. Był Bronisław Bosowski w pełni intelektualistą, bardzo dużo czytał – niekiedy kilka książek w ciągu tygodnia – ale nie był jedynie teoretykiem wyznającym i propagującym wzniosłe idee i hasła, lecz starał się zarówno realizować je w swoim życiu, jak też znajdować i wskazywać rozwiązania realnych problemów życiowych. Miał w tym zakresie bogactwo własnych doświadczeń związanych m.in. z zaangażowaniem w niesienie pomocy potrzebującym w czasie okupacji oraz obserwacji związanych z bliskim kontaktem z lokalną społecznością.  Na kursach przedmałżeńskich, organizowanych przez Kościół, prowadził wykłady dotyczące problemu alkoholizmu w rodzinach, a także poświęcone zagadnieniu ułożenia właściwych relacji z teściami. W rodzinie wypominano niekiedy Bronisławowi Bosowskiemu w sposób żartobliwy, że zainteresowanie rozwiązywaniem poważnych problemów zmuszało jego małżonkę do wykonywania typowo męskich prac domowych.

Poświęcając się pracy dla innych i prezentując pogodną postawę życiową, sam  zmagał się niestety z problemami zdrowotnymi, które sprawiły, że odszedł od nas zbyt wcześnie – zmarł w dniu 13.12.1973 roku w Tarnowie, w wieku 63 lat.
Pochowany został pierwotnie w Ciężkowicach, skąd po paru latach został ekshumowany i przeniesiony do nowego grobowca rodziny Lisowskich na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie - Krzyżu.W dokumentach związanych z osobą Bronisława Bosowskiego oraz jego rodziców nazwisko rodowe występuje w dwojakim zapisie - Bosowski oraz Bossowski. Wiele wskazuje na to, że zapisy w dokumentach źródłowych były niekonsekwentne, a na dodatek dokumenty te były sporządzane przez różne instytucje i w różnej sytuacji politycznej, bez możliwości bieżącego ich
korygowania i urzędowego ujednolicenia zapisu w postaci Bossowski. Dla pisowni nazwiska w przypadku Bronisława Bosowskiego za podstawę został przyjęty zapis w świadectwie urodzenia i chrztu wydanym przez Urząd Parafialny w Grybowie w brzmieniu Bosowski, który to dokument był uznawany następnie jako dokument źródłowy.

 


Informacje dotyczące osoby Bronisława Bosowskiego udostępnił jego syn Marian
– marzec 2020

 

Warto zobaczyć

 

J13
marketingserwis.pl